VINK’s vedtægter

VINK’s vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

 

Stk. 1. Foreningens navn er VINK København, forkortet VINK kbh.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

 

§ 2. Formål

 

Stk. 1. Foreningens formål:

VINK tager aktiv del i kulturen, med formidling i centrum.

VINK skal være et fællesskab hvor mangfoldighed i sig selv er en værdi.

VINK er en frivillig og non-profit organisation.

VINK hviler på engagement, dedikation og kreativitet.

VINK tager sit udgangspunkt i København og byens mange lokalmiljøer.

VINK selv- og videreudvikler sine aktives talenter i forpligtende samarbejder.

VINK vil inspirerer kreativitet og skabe rammer for dens udøvelse.

VINK leder ud for nærdemokratiske principper, med inkluderende og inddragende arbejdsmetoder.

VINK kræver fuld uafhængighed og ejerskab over al egenproduktion, til fordel for VINK’s medlemmer.

 

§ 3. Medlemskreds

 

Stk. 1. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved udfyldelse af VINKs indmeldelsesblanket og betaling af kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af indeværende måned.

Stk. 4. Eksklusion fra foreningen sker i tilfælde, hvor et medlems handlinger strider imod VINKs værdier og interesser. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om eksklusion af et medlem, men vedkommende skal altid have mulighed for at tale sin sag på førstkommende generalforsamling, der har mulighed for at omgøre bestyrelsens beslutning.

Stk. 5. VINKvenner betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk. 6. Kontingent er 100 kroner årligt.

 

§ 4. Generalforsamlingen

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned inden udgangen af måneden og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved besked til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle indbudte medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Godkendelse af budget

Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant

Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.

Stk. 2. Bestyrelsens første opgave er at udpege en daglige ledelse samt udarbejde et arbejdspapir for denne ledelse for det kommende år. Den daglige ledelse må besidde alle bestyrelsesposter på nær kasserer og formand. Den daglige ledelses antal defineres af bestyrelsen.

Stk.3. Den daglige ledelse leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og den daglige ledelse er til stede.

 

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, i samarbejde med den daglige ledelse, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Denne forpligtelse påhviler derimod bestyrelsen og den daglige ledelse.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et af bestyrelsen udvalgt formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 05/10 2015.

Stk. 2. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 08/02 2016.

Stk. 3. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 27/04 2016.

 

//Illustration: Christine Buchholtz, VINK